1.Σχετικά με δικαιολογητικά που απαιτούνται για νευρολογικά φάρμακα που εξετάζονται από επιτροπές φαρμάκων εξωτερικού και υψηλού κόστους,2. ΕΤΑΑ-ενημέρωση σχετικά με την υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 1327 –