10 θέσεις γιατρών στο Δήμο Νεάπολης Συκεών

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών ανακοινώνει την πρόθεση του ΝΠ∆∆ ¨∆ηµοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών¨ να συνάψει συµβάσεων µίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του ΝΠ∆∆, µε αντικείµενο τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του έργου «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» του επιχειρησιακού προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού πλαισίου αναφοράς (ΕΣΠΑ), την παροχή ιατρικής περίθαλψης και παρακολούθησης, την Ιατρική υποστήριξη, την παροχή ιατρικών οδηγιών, την εξέταση, την χορήγηση φαρµακευτικής αγωγής και συνταγογράφησης, την παραποµπή για παρακλινικές εξετάσεις. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν οι παρακάτω ειδικότητες και ο αριθµός ατόµων ως εξής:

  • Π.Ε. Καρδιολόγος 2
  • Π.Ε. Παθολόγος 2
  • Π.Ε Γενικής Ιατρικής 1
  • Π.Ε ∆ερµατολόγο 1
  • Π.Ε Οφθαλµίατρο 1
  • Π.Ε Χειρούργο 1
  • Π.Ε Ψυχίατρο 1
  • Π.Ε. Παιδίατρος 1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1- Αντίγραφο Πτυχίου Πανεπιστηµίου του εσωτερικού ή ισότιµο του εξωτερικού αναγνωρισµένο.

2- Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλµατος .

3- Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας.

4- Βιογραφικό Σηµείωµα.

5- Αντίγραφο βεβαίωσης από τον Ιατρικό σύλλογο όπου θα φαίνεται ότι είναι εγγεγραµµένοι.

6- Αντίγραφο της Αστυνοµική Ταυτότητας.

7- Αποδεικτικά παροχής υπηρεσιών ή συνεργασίας µε ΟΤΑ ( αντίγραφο σύµβαση ή αντίγραφα τιµολογίων παροχής υπηρεσιών που να καλύπτουν το αναφερόµενο διάστηµα).

8- Αντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών που αφορούν στην κατάταξη των υποψήφιων.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: στο Γ΄ ΚΑΠΗ Συκεών, στον 2ο όροφο, Μεσολογγίου µε Περγάµου γωνία, ΤΚ 56626, Συκιές, υπόψη κας Αλεξίου Σοφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-639355.

Φορέας ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Θεσσαλονίκης