14 γιατροί στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ του Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ», κατά ειδικότητα, βαθμό & αριθμό για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.).

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε μία (1) έως & πέντε (5) θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, που έχουν προκηρυχθεί από μία Δ.Υ.ΠΕ., με τις προκηρυχθείσες θέσεις της 1ης & 2ης Δ.Υ.ΠΕ. καθώς & της 3 ης & 4ης Δ.Υ.ΠΕ. να θεωρούνται, αντιστοίχως, ως θέσεις μίας (1) Δ.Υ.ΠΕ. Στην αίτηση του ο υποψήφιος δηλώνει υποχρεωτικά τη σειρά προτίμησης του για κάθε θέση.

Η αίτηση – δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr. με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET., εντός της παρακάτω τασσόμενης προθεσμίας. (Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ζητήσουν οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης).

Τα πεδία του ηλεκτρονικού εντύπου βιογραφικού σημειώματος αφορούν στα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, στα τυπικά προσόντα που τεκμηριώνουν σύμφωνα με την προκήρυξη το παραδεκτό της υποψηφιότητας του & στα ουσιαστικά προσόντα που συμπληρώνονται σύμφωνα με τους πίνακες 1, 2, 3, 4, & 5 του παραρτήματος πινάκων (ΦΕΚ 116/Β’/23-01-2018).

Η υποβολή περισσοτέρων της μίας (1) αιτήσεως – δηλώσεως για την ίδια θέση έχει ως συνέπεια τον αυτοδίκαιο αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.  Η αίτηση – δήλωση επέχει & θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α’/75) ως προς την ακρίβεια των δηλούμενων σε αυτήν στοιχείων του υποψηφίου.

Φορέας ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ‘ΤΖΑΝΕΙΟ’
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Αττικής (Πειραιώς)