218 προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) ανακοινωνει οτι θα προβεί στην πρόσληψη:

Α. 41 ατόμων κατηγορίας ΠΕ Ιατρών και

Β. 177 ατόμων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Νοσηλευτών

Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο ετών, για τη στελέχωση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ενηλίκων, παίδων και νεογνών (ΜΕΝΝ) καθώς και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) ενηλίκων και παίδων, Νοσοκομείων που βρίσκονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις άγονες θέσεις καθώς και τις θέσεις που προέκυψαν λόγω παραιτήσεως των επιλεχθέντων, του διαγωνισμού της 253/9-2­2016 προκήρυξης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία ορίζεται από το ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα μοριοδοτήσει τους υποψηφίους ως προς τα απαιτούμενα προσόντα, σύμφωνα με το προσαρτημένο πίνακα βαθμολόγησης κριτηρίων (παράρτημα 1) της παρούσας προκήρυξης. Στη συνέχεια θα καταρτίσει σχετικούς αναλυτικούς πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων, οι οποίοι θα δημοσιοποιηθούν με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Κατά των παραπάνω πινάκων, οι έχοντες έννομο συμφέρον, μπορούν να ασκήσουν γραπτή ένσταση μέσα σε προθεσμία δέκα ημερολογιακών ημερών από την κατά τα προηγούμενα δημοσιοποίησή τους. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων που ορίζεται από το δΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ. Η διαδικασία της αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί με ανάρτηση, στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ, τελικού πίνακα επιτυχόντων, μετά και την έκδοση των αποφάσεων επί των ενστάσεων. Όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν ατομικά.

Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, θα αποκλείονται αυτομάτως από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων, κριτήριο επιλογής αποτελεί ο βαθμός απολυτηρίου του βασικού τίτλου σπουδών και στη συνέχεια η ημερομηνία απόκτησής του με προτεραιότητα στην παλιότερη ημερομηνία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, Αγράφων 3-5 Μαρούσι ΤΚ 15123. Στη περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 17 ημέρες και αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ μέχρι 31/3/2017 και ώρα 15.00.

Συμπληρωματικές ή/και διευκρινιστικές πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Διοικητικού Συντονισμού στον αριθμό 2105212854, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 – 14.00.

Με την υποβολή των φακέλων οι υποψήφιοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με τα ίδια ή και άλλο περιεχόμενο χωρίς να μπορεί να υπάρξει οιαδήποτε αξίωση των ενδιαφερομένων έναντι της αναθέτουσας αρχής.

Για τις υπό στοιχείο Α προσλήψεις (κατηγορία ΠΕ Ιατρών) οι ενδιαφερόμενοι πρέπει απαραίτητα να έχουν τα παρακάτω:

 1. Αίτηση – δήλωση σε ειδικό έντυπο (Παράρτημα 2). Η αίτηση συμπληρώνεται με ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει. Αιτήσεις σε άλλο έντυπο ή αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, δεν γίνονται δεκτές. Σημειώνεται ότι η επιλογή προτίμησης Α και Β είναι καθοριστική για την τελική επιλογή των υποψηφίων και θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτίμησης στην δήλωση.
 2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.
 3. Φωτοαντίγραφο τίτλου ιατρικής ειδικότητας
 4. φωτοαντίγραφο τίτλου εξειδίκευσης, όπου απαιτείται και ειδικότερα:
 • Για την πλήρωση των θέσεων στπ ΜΕΘ – ΜΑΦ Παίδων απαιτείται τίτλος εξειδίκευσης στις ΜΕΘ Παίδων και εφόσον δεν καλυφθούν οι θέσεις αυτές από υποψηφίους που κατέχουν τη συγκεκριμένη εξειδίκευση, είναι δυνατόν να πληρωθούν από υποψήφιους που έχουν ειδικότητα παιδιατρικής ή παιδοχειρουργικής και 2 έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία.
 • Για την πλήρωση των θέσεων στπ ΜΕΝΝαπαιτείται τίτλος                εξειδίκευσης στη Νεογνολογία και εφόσον δεν καλυφθούν οι θέσεις αυτές από υποψηφίους που κατέχουν τη συγκεκριμένη εξειδίκευση, είναι δυνατόν να πληρωθούν από υποψήφιους που έχουν ειδικότητα παιδιατρικής και 2 έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία.
 • Για την πλήρωση των θέσεων στπ ΜΕθ – ΜΑΦ Ενηλίκων απαιτείται τίτλος εξειδίκευσης στην Εντατικολογία και εφόσον δεν καλυφθούν οι θέσεις αυτές από υποψηφίους που κατέχουν τη συγκεκριμένη εξειδίκευση, είναι δυνατόν να πληρωθούν από υποψήφιους που έχουν ειδικότητα αναισθησιολογίας, χειρουργικής, παθολογίας, πνευμονολογίας, καρδιολογίας, ή νεφρολογίας και 2 έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία.

Σημείωση: Σε περίπτωση πτυχίων πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων εκτός ΕΕ, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό, όπου αυτή απαιτείται.

5. Φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος

6. Δύο έτη τουλάχιστον αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον ευρύτερο τομέα της Υγείας. Απαιτείται βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα που αυτή αποκτήθηκε (πρέπει να αναγράφεται η διάρκεια και το είδος απασχόλησης και να είναι ενυπόγραφη) ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα. Σημειώνεται ότι δεν γίνονται δεκτές υπεύθυνες δηλώσεις χωρίς να συνοδεύονται από τη σχετική βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα. Επίσης λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε μόνο μετά την ημερομηνία λήψης της ιατρικής ειδικότητας. Η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε ΜεΘ, ΜαΦ, ΜΕνΝ και ΜΕΘ παίδων βαθμολογείται με επτά (7) μονάδες ανά μήνα μέχρι το ανώτερο όριο των εξήντα (60) μηνών. Η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον υπόλοιπο κλινικό τομέα με τέσσερις (5) μονάδες ανά μήνα μέχρι το ανώτερο όριο των εξήντα (60) μηνών. Η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο υπόλοιπο ευρύτερο τομέα της υγείας και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με τρεις (4) μονάδες ανά μήνα μέχρι το ανώτερο όριο των εξήντα (60) μηνών.

7. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας

8. Πιστοποιητικό της αρμόδιας ΔΟΥ με τον αριθμό φορολογικού μητρώου

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1589/1986 όπως αυτή επισυνάπτεται της προκήρυξης για τη καταδίκη, παραπομπή, στερητική δικαστική συμπαράσταση κτλ του/της υποψηφίου/ιας (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ).

10. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της.

11. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές, προκειμένου περί ανδρών.

12. Πιστοποιητικό πολυτεκνίας σε περιπτώσεις γονέων 4 τέκνων και άνω (ή 3 τέκνων αν εμπίπτουν στις σχετικές κείμενες διατάξεις) ή τέκνα πολυτέκνων. Η πολυτεκνική ιδιότητα αποδεικνύεται με το σχετικό πιστοποιητικό πολυτέκνου (εκδίδεται από την ΕΟΠΑ και επικυρώνεται από την ΑΣΠΕ), ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής συνοδευόμενο από το πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ (Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος).

13. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή/και δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει η άσκηση γονικής μέριμνας των τέκνων, για την απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της μονογονεϊκής οικογένειας.

14. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ πρόσφατης έκδοσης (όχι παλιότερης των 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων) για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων.

15. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο δήμο πρόσφατης έκδοσης, όχι παλαιότερης των 2 μηνών από ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το κριτήριο εντοπιότητας για τους μόνιμους κάτοικους των νομών Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Πέλλας, Πιερίας, Καστοριάς, Ημαθίας, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λήμνου, Δωδεκανήσων και Ιονίων Νήσων.

16. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για την πιστοποίηση του χρόνου ανεργίας, εφόσον ο υποψήφιος είναι άνεργος κατά την υποβολή της αίτησης.

Για τις υπό στοιχείο Β προσλήψεις (κατηγορία ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Νοσηλευτών) οι ενδιαφερόμενοι πρέπει απαραίτητα να έχουν τα παρακάτω:

 1. Αίτηση – δήλωση σε ειδικό έντυπο (Παράρτημα). Η αίτηση συμπληρώνεται με ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει. Αιτήσεις σε άλλο έντυπο ή αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, δεν γίνονται δεκτές. Σημειώνεται ότι η επιλογή προτίμησης Α και Β είναι καθοριστική για την τελική επιλογή των υποψηφίων και θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτίμησης στην δήλωση.
 2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή δίπλωμα ΑΕΙ – ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτών Για την κατηγορία ΔΕ Νοσηλευτών, φωτοαντίγραφο διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ή πτυχίο Α’ και Β’ κύκλου σπουδών λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Σημείωση: Σε περίπτωση πτυχίων κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων εκτός ΕΕ, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό, όπου αυτή απαιτείται.

 1. Φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος για ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Νοσηλευτές
 2. Δύο έτη τουλάχιστον αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία. Απαιτείται βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα που αυτή αποκτήθηκε (πρέπει να αναγράφεται η διάρκεια και το είδος απασχόλησης και να είναι ενυπόγραφη) ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα. Σημειώνεται ότι δεν γίνονται δεκτές υπεύθυνες δηλώσεις χωρίς να συνοδεύονται από τη σχετική βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα. Επίσης λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε μόνο μετά την ημερομηνία λήψης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε ΜΕΘ, ΜΑΦ, ΜΕΝΝ και ΜΕΘ παίδων βαθμολογείται με επτά (7) μονάδες ανά μήνα μέχρι το ανώτερο όριο των εξήντα (60) μηνών. Η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον υπόλοιπο κλινικό τομέα με τέσσερις (5) μονάδες ανά μήνα μέχρι το ανώτερο όριο των εξήντα (60) μηνών. Η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο υπόλοιπο ευρύτερο τομέα της υγείας και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με τρεις (4) μονάδες ανά μήνα μέχρι το ανώτερο όριο των εξήντα (60) μηνών.
 3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας
 4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας ΔΟΥ με τον αριθμό φορολογικού μητρώου
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1589/1986 όπως αυτή επισυνάπτεται της προκήρυξης για τη καταδίκη, παραπομπή, στερητική δικαστική συμπαράσταση κτλ του/της υποψηφίου/ιας (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ).
 1. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτών
 2. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές, προκειμένου περί ανδρών.
 3. Πιστοποιητικό πολυτεκνίας σε περιπτώσεις γονέων 4 τέκνων και άνω (ή 3 τέκνων αν εμπίπτουν στις σχετικές κείμενες διατάξεις) ή τέκνα πολυτέκνων. Η πολυτεκνική ιδιότητα αποδεικνύεται με το σχετικό πιστοποιητικό πολυτέκνου (εκδίδεται από την ΕΟΠΑ και επικυρώνεται από την ΑΣΠΕ), ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής συνοδευόμενο από το πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ (Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος).
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή/και δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει η άσκηση γονικής μέριμνας των τέκνων, για την απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της μονογονεϊκής οικογένειας.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ πρόσφατης έκδοσης (όχι παλιότερης των 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων) για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων.
 6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο δήμο πρόσφατης έκδοσης, όχι παλαιότερης των 2 μηνών από ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το κριτήριο εντοπιότητας για τους μόνιμους κάτοικους των νομών Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Πέλλας, Πιερίας, Καστοριάς, Ημαθίας, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λήμνου, Δωδεκανήσων και Ιονίων Νήσων.
 7. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για την πιστοποίηση του χρόνου ανεργίας, εφόσον ο υποψήφιος είναι άνεργος κατά την υποβολή της αίτησης.

Λόγω των αυξημένων αναγκών στο σύνολο της επικράτειας, σε περίπτωση μη ύπαρξης σχετικής υποψηφιότητας νοσηλευτών ΠΕ ή/και λόγω μη αποδοχής εκ των υποψηφίων της συγκεκριμένης κατηγορίας εκπαίδευσης, οι θέσεις θα πληρωθούν από υποψήφιους νοσηλευτές κατηγορίας τΕ, χωρίς να ξεπερνούν το συνολικό αριθμό των θέσεων της προκήρυξης.

Δειτε εδω την προκηρυξη