4η ΥΠΕ – Προκηρύξεις κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4647/2019

Με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν. 4498/2017, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 3 και 4 του Ν.4647/2019 αντίστοιχα, καθώς και την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.7330/05.02.2020(ΦΕΚ 320/τ.Β΄/06.02.2020)  Υπουργική Απόφαση, καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής  και η διαδικασία υποβολής  υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων ΕΣΥ .

Για την πλήρωση των κενών ή των κενούμενων θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. απαιτείται έγκριση του Υπουργού Υγείας, η οποία δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr )

Οι προκηρύξεις:

1. για τα Νοσοκομεία προκηρύσσονται με Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου,

2. για τα Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Δ.Υ.Πε. με Απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε. και

3. για το ΕΚΑΒ με Απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ.

Οι Αποφάσεις προκήρυξης αναρτώνται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποιούνται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Όταν πρόκειται για θέσεις Οδοντιάτρων αναρτώνται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποιούνται στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και στους κατά τόπους Οδοντιατρικούς Συλλόγους.

Στον ιστότοπο της εκάστοτε Δ.Υ.Πε. αναρτώνται, εκτός από τις προκηρύξεις για τα Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Δ.Υ.Πε., και οι προκηρύξεις των Νοσοκομείων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της.

Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση  esydoctors.moh.gov.gr  μέσα σε προθεσμία που ορίζεται  με την απόφαση έγκρισης της προκήρυξης και αναφέρεται και στην απόφαση προκήρυξης της θέσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Με προθεσμία υποβολής μέχρι  03 – 03 – 2021