65 προσλήψεις γιατρών στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Προκηρύσσεται η πλήρωση ειδικευμένων ιατρών, επί θητεία, κλάδου ιατρών ΕΣΥ της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης ως εξής:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Για την παραπάνω θέση γίνονται δεκτοί, ως υποψήφιοι, όσοι έχουν:

  1. Ελληνική Ιθαγένεια, πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.
  2. Άδεια άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος.
  3. Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας.
  4. Δεν απαιτείται όριο ηλικίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4528/2018 όπως αντικαταστάθηκε το άρθρο 26 «Προσόντα ιατρών» του Ν.1397/1983 ( Α΄143 ).

Α) Για την κατάληψη θέσης ειδικευμένου Ιατρού ΕΣΥ απαιτείται: α) για το βαθμό Επιμελητή Β΄, η κατοχή του τίτλου ειδικότητας, β) για το βαθμό Επιμελητή Α΄, η άσκηση ειδικότητας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια και γ) για το βαθμό Διευθυντή, η άσκηση ειδικότητας για τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια.

Β) Για την κατάληψη θέσης Οδοντιάτρου ΕΣΥ απαιτείται: α) για το βαθμό Επιμελητή Β΄, η άσκηση του επαγγέλματος για πέντε (5) χρόνια, β) για το βαθμό Επιμελητή Α΄, η άσκηση του επαγγέλματος για εννέα (9) χρόνια και γ) για το βαθμό Διευθυντή, η άσκηση του επαγγέλματος για δώδεκα (12) χρόνια.