Ανακοίνωση ΣΕΥΠ ΠΕΔΥ Θεσ/νίκης-Β.Ελλάδος για διεκδίκηση του ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Ανακοίνωση ΣΕΥΠ ΠΕΔΥ Θεσ/νίκης-Β.Ελλάδος.

Αίτηση για το ανθυγιεινό προς ΔΥΠΕ.

Αίτηση για το ανθυγιεινό προς ΕΟΠΥΥ.