Ενημέρωση για τα POS και υποχρέωση ενημέρωσης σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής

Σας ενημερώνουμε πως από την 1η Φεβρουαρίου 2017, τίθεται σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 66 του Ν. 4446/2016 (Υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτή), σύμφωνα με το οποίο οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείοΤο άρθρο αυτό περιλαμβάνει και τους ιατρούς – ιατρεία.  Στους παραβάτες των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

Συνημμένο είναι το αρχειο το οποίο εμφανίζει δείγματα για την ανάρτιση της σχετικής ανακοίνωσης.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναρτηθεί η σχετική ανακοίνωση σε εμφανές σημείο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ POS-1