Ενημέρωση για την αλλαγή του συστήματος των εξετάσεων λήψης Ιατρικής Ειδικότητας

Σας ανακοινώνουμε ότι στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 2775/29.06.2021) δημοσιεύθηκε η υπ’ αρίθμ, Γ5α/Γ.Π.οικ.38397/16.06.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Υγείας και Οικονομικών με θέμα: “Αναπροσαρμογή επιδόματος, ρύθμιση διαδικασίας και τρόπου καταβολής αυτού στους ειδικευόμενους ιατρούς για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις για τη λήψη τίτλου ειδικότητας”.

Από τη δημοσίευση της ως άνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης τίθεται σε εφαρμογή το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 166 του Ν. 4600/2019, όπως τροποποιήθηκε με την παραπάνω Κ.Υ.Α. και παύει η θητεία των υφιστάμενων Εξεταστικών Επιτροπών Ιατρικών και Οδοντιατρικών Ειδικοτήτων στην Επικράτεια.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ: Τα εξεταστικά κέντρα θα είναι μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και οι εξετάσεις ειδικότητας θα διενεργούνται τους μήνες Φεβρουάριο, Μάιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο.

ΦΕΚ Β 2775-29.06.2021

Απόσπασμα από ΦΕΚ:

«α. Στους ειδικευόμενους ιατρούς, οι οποίοι εκπαιδεύονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα που βρίσκονται εκτός των
Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, καταβάλλεται εντός του τελευταίου τριμήνου της εκπαίδευσής τους, επίδομα ποσού διακοσίων (200) ευρώ, που αποτελεί εφάπαξ αποζημίωση για την κάλυψη των κάθε φύσης εξόδων για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις απόκτησης του τίτλου ειδίκευσης.
β. Το επίδομα αυτό, το οποίο καταβάλλεται σε κάθε ειδικευόμενο μία φορά μόνον, για την πρώτη εξεταστική περίοδο στην οποία αυτός λαμβάνει μέρος, υπόκειται στις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κρατήσεις και φόρο εισοδήματος.
γ. Ο υποψήφιος που αποτυγχάνει στις εξετάσεις κατά την πρώτη συμμετοχή του δεν δικαιούται του ανωτέρω επιδόματος για τις επόμενες φορές που συμμετέχει σε αυτές.
2. Ρυθμίζεται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του ανωτέρω επιδόματος ως ακολούθως:
α. Ο ειδικευόμενος ιατρός τέσσερις (4) μήνες πριν την ολοκλήρωση του χρόνου ειδίκευσής του υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του νοσηλευτικού ιδρύματος, στο οποίο είναι τοποθετημένος, και αιτείται την εφάπαξ αποζημίωση των διακοσίων (200) ευρώ, για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και άλλων, λόγω συμμετοχής του στις εξετάσεις απόκτησης τίτλου ειδικότητας. Τα χρήματα αυτά τα λαμβάνει μέσω της μισθοδοσίας του.
β. Ο ειδικευόμενος ιατρός με την αίτησή του υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου Νοσοκομείου, για την ακριβή ημερομηνία ολοκλήρωσης της ειδίκευσής του.»

Η εξεταστική του Αυγούστου 2021 καταργείται και τη θέση της λαμβάνει η εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021. Οι ιατροί που έχουν ήδη υποβάλλει αιτήσεις για τη συμμετοχή τους στην εξεταστική περίοδο Αυγούστου 2021 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Π.Ι.Σ. από τις 20/06/2021, θα συμπεριληφθούν αυτόματα στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021 και ΔΕΝ χρειάζεται να κάνουν εκ νέου αίτηση.