Ένταξη στον κλάδο ΕΣΥ ιατρών χωρίς ειδικότητα

Ιατροί χωρίς ειδικότητα οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4486/ 2017 (ήτοι στις 07-07-2017) υπηρετούν με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας των Δ.Υ.Π.Ε, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση έως και 30.1.2019 στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Δ.Υ.Πε., για την ένταξη τους στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ.

Τα παραπάνω προβλέπει απόφαση του υπουργείου Υγείας που δημοσιεύεται στο τεύχος Β’ αρ. 5597|2018 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

* Ακολουθεί η απόφαση.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.93971 (1)
Καθορισμός της διαδικασίας ένταξης στον κλά-
δο γιατρών ΕΣΥ των ιατρών χωρίς ειδικότητα που
υπηρετούν στους Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας των Δ.Υ.Π.Ε.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Tου άρθρου 103 του ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115 Α’) «Με-
ταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και
άλλες διατάξεις»,
β. του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’) «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ. του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α’) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών»,
δ. την υπ’ αριθμ. Υ25/2015 (ΦΕΚ Β’/6-10-2015) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».
2. Το υπ’αριθμ. 2/83288/0021/22 Νοεμβρίου 2018 έγ-
γραφο του Γ.Λ.Κ. σύμφωνα με το οποίο δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από
τις διατάξεις της παρούσας, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τη διαδικασία ένταξης στον κλάδο ια-
τρών Ε.Σ.Υ. των ιατρών χωρίς ειδικότητα που υπηρετούν
στους Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας των Δ.Υ.Π.Ε. με
πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, ως εξής:

Άρθρο 1
Ιατροί χωρίς ειδικότητα οι οποίοι κατά την έναρξη
ισχύος του ν. 4486/ 2017 (ήτοι στις 07-07-2017) υπη-
ρετούν με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους
Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας των Δ.Υ.Π.Ε, έχουν δι-
καίωμα να υποβάλλουν αίτηση έως και 30.1.2019 στην
αρμόδια υπηρεσία της οικείας Δ.Υ.Πε., για την ένταξη
τους στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 2
Για την ένταξη στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ. είναι απαραί-
τητα εκτός από την αίτηση και τα ακόλουθα δικαιολο-
γητικά:
α. Φωτοαντίγραφο του πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου
πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε
περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου
πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και
φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
β. Φωτοαντίγραφο της απόφασης άδειας ή βεβαίωσης
άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. Proslipsis.gr
γ. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής σε Ιατρικό
Σύλλογο της επικράτειας.
δ. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, από
το οποίο θα προκύπτει ότι ο/η κάτοχος είναι Έλληνας
υπήκοος ή υπήκοος χώρας κράτους μέλους της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.
ε. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νό-
μιμης απαλλαγής.
στ. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών το οποίο
χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Δ.Υ.Πε.
και από το οποίο θα προκύπτει ο συνολικός χρόνος προ-
ϋπηρεσίας.
Η αίτηση των υποψηφίων με τα παραπάνω δικαιολο-
γητικά, αποστέλλονται στους εισηγητές του Συμβουλίου
του άρθρου 3 της παρούσας με ευθύνη της γραμματείας
της οικείας Δ.Υ.Πε. το αργότερο μέχρι 20.2.2019.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω δικαιο-
λογητικά δεν περιλαμβάνεται στον υπηρεσιακό φάκελο
του προς ένταξη ιατρού, ο ενδιαφερόμενος ειδοποιείται
από την γραμματεία της Δ.Υ.ΠΕ προκειμένου να το προ-
σκομίσει το αργότερο μέχρι την ημερομηνία αποστολής
των δικαιολογητικών στους εισηγητές.

Άρθρο 3
Αρμόδιο για την αξιολόγηση των προς ένταξη ια-
τρών είναι το συμβούλιο αξιολόγησης του άρθρου 22
του ν.4461/2017 (Α’38). Η συνέλευση που αποτελεί το
συμβούλιο αξιολόγησης, συγκαλείται από το Διοικητή
της οικείας Υ.Πε. ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
Οι εισηγητές για την ένταξη και κατάταξη των ιατρών
χωρίς ειδικότητα είναι δυο και ορίζονται σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 8 του 4558/2018. Ο πρώτος
εισηγητής με τον αναπληρωτή του είναι μέλη του Συμ-
βουλίου Αξιολόγησης της οικείας Δ.Υ.Πε και ορίζονται
έως και 15.2.2019 από το Επιστημονικό Συμβούλιο Πρω-
τοβάθμιας Υγείας αυτής.
Ο δεύτερος εισηγητής είναι ο εκάστοτε υπεύθυνος του
Κέντρου Υγείας ή του φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας όπου υπηρετεί ο προς ένταξη ιατρός, με αναπλη-
ρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του και σε περίπτωση
που ελλείπει ο αρχαιότερος ιατρός του Συμβουλίου Αξι-
ολόγησης.
Οι εισηγητές υποχρεούνται να καταθέσουν στη γραμ-
ματεία της οικείας Δ.Υ.Πε. την εισήγηση τους μέσα σε
προθεσμία ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παραλα-
βής των φακέλων των προς ένταξη ιατρών. Η Γραμματεία
μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες επιδίδει τις ει-
σηγήσεις στους υποψηφίους ιατρούς, οι οποίοι δικαιού-
νται να υποβάλλουν ένσταση μέσα σε προθεσμία πέντε
(5) ημερολογιακών ημερών από την επίδοση.
Εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων και σε
κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι 28/2/2019, συγκα-
λείται το συμβούλιο το οποίο αποφασίζει αιτιολογημένα
αφού λάβει υπόψη τις εισηγήσεις, τις ενστάσεις και τις
απαντήσεις των εισηγητών, την ένταξη ή μη των υπο-
ψηφίων και την κατάταξη τους σε βαθμό ανάλογα με τα
χρόνια προϋπηρεσίας τους σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο Ια του άρθρου 103 του ν.4486/2017
(Α’ 115).

Άρθρο 4
Μετά την απόφαση του Συμβουλίου εκδίδεται από το
Διοικητή της οικείας ΥΠΕ, διαπιστωτική πράξη ένταξης
και κατάταξης στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ με την οποία οι
θέσεις που κατέχουν οι καταταγέντες ιατροί, μετατρέ-
πονται αυτοδίκαια σε οργανικές θέσεις κλάδου ιατρών
ΕΣΥ χωρίς ειδικότητα.
Η διαπιστωτική πράξη ένταξης και κατάταξης δημο-
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

* Κατεβάστε το τεύχος της ΕτΚ.