ΕΟΠΥΥ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Με το δέκατο άρθρο του ν. 4839/2021 (181 Α’) δόθηκε παράταση στις συμβάσεις των ιδιωτών οικογενειακών ιατρών ΕΟΠΥΥ μέχρι 31.12.2021 ανεξαρτήτως του χρόνου λήξεως της σύμβασής τους με τους ίδιους όρους. Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται η μηνιαία αποζημίωση των ανωτέρω για το χρονικό διάστημα από 1/10/2021 έως και 31/12/2021 στο ποσό των δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

Διευκρινήσεις και λεπτομέρειες με τις υποβολές θα ακολουθήσουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες ΕΟΠΥΥ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ