ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-Αγροτικοί Ιατροί: Ανακοίνωση για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για την αριθμ. πρωτ. Γ4γ/Γ.Π.οικ. 60060/30-9-2021 προκήρυξη

Ανακοίνωση για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για την αριθμ. πρωτ. Γ4γ/Γ.Π.οικ. 60060/30-9-2021 προκήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2132161026,1363
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας γνωρίζουμε ότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για την αριθμ. πρωτ. Γ4γ/Γ.Π.οικ. 60060/30-9-2021 απόφαση προκήρυξης ορίζεται η 15η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή. Αιτήσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν ή αποσταλούν μετά την 15η Οκτωβρίου είναι εκπρόθεσμα και δεν λαμβάνονται υπόψη. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων που αναφέρεται στη σελ. 56 (Β) της προκήρυξης, παύει να ισχύει.
Κατά τα λοιπά η αριθμ. πρωτ. Γ4γ/Γ.Π.οικ.60060/30-9-2021 απόφαση προκήρυξης ισχύει ως έχει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΟΥΚΑΚΗ