κάλυψη θέσεων Ιατρών για τις κατασκηνώσεις του ΤΥΠΕΤ

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Ν.Π.Ι.Δ., προτίθεται να προβεί στην κάλυψη θέσεων ιατρών για τις κατασκηνώσεις του στον Διόνυσο Αττικής (2 θέσεις), στη Σάνη Χαλκιδικής (1 θέση) και στη Λούτσα Πρέβεζας (1 θέση), για το χρονικό διάστημα από 20.06.2019 έως 21.08.2019.

Οι ιατροί είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν εντός της κατασκήνωσης καθόλη τη διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Για τις πιο πάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

 • Ειδικότητα Παιδιατρικής, Παθολογίας, Γενικής Ιατρικής ή έχουν κάνει 1-2 έτη ειδικότητας παιδιατρικής ή παθολογίας ή έχουν εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου.
 • Ελληνική Ιθαγένεια ή ιθαγένεια Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κάτοχοι πτυχίου γνώσεως Ελληνικής γλώσσας σε περίπτωση που δεν υπάρχει Ελληνική ιθαγένεια).
 • Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
 • Τίτλο αντίστοιχο με τη θέση ιατρικής ειδικότητας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι/νες για τις ανωτέρω θέσεις πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 • Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
 • Απλό φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
 • Απλό φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας (αν υπάρχει).
 • Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου.
 • Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου ότι ο υποψήφιος/α είναι μέλος του.
 • Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του ΔΑΤ ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου, όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι/ες πρέπει να καλύπτονται με εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο email: gds@typet.grέως και την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019. Απαραίτητη είναι η αναγραφή στο ΘΕΜΑ του ηλεκτρονικού μηνύματος: «Για τη θέση ΙΑΤΡΟΥ στις κατασκηνώσεις ΤΥΠΕΤ».