ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 5ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

15-17 Δεκεμβρίου 2017
Αμφιθέατρο «Νικ. Λούρος» Νοσοκομείου “ΜΗΤΕΡΑ”
Αθήνα