ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ- Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του βασικού μισθού σε εργαζόμενους σε Νοσοκομεία, ΚΥ, ΥΠΕ, Υπουργείο Υγείας (ΦΕΚ- άρθρο 4)

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ- Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του βασικού μισθού σε εργαζόμενους σε Νοσοκομεία, ΚΥ, ΥΠΕ, Υπουργείο Υγείας