Οδηγίες για Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας

ΕΟΠΥΥ 2

Μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών μετάπτωσης στο νέο DATA CENTER του ΕΟΠΥΥ, οι σύνδεσμοι (links) για πρόσβαση στις εφαρμογές του ΕΟΠΥΥ έχουν αλλάξει…

Οδηγίες για Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας