Παράταση για τις 953 θέσεις ιατρών

Το Υπουργείο Υγείας για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες» ανακοινώνει την πρόσληψη 953 Ιατρών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ως ακολούθως:

  • 809 Γενικοί Ιατροί ή Παθολόγοι
  • 144 Παιδίατροι

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έως και την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 και ώρα 13.00.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο μια αίτηση και για θέσεις μόνο μιας κατηγορίας εκπαίδευσης (ΠΕ) και ενός μόνο κλάδου και ειδικότητας με ανώτατο τις πέντε (5) θέσεις και με σειρά προτίμησης. Η υποβολή περισσότερων των μια αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέσεων διαφορετικών ειδικοτήτων συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και υποχρεωτικά προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων,  πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Υπουργείο Υγείας, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (tomy.moh.gov.gr).

Ο Αριθμός Πρωτοκόλλου Ηλεκτρονικής Αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής της Αίτησης μετά από την οριστική υποβολή της. Επιβεβαίωση της υποβολής αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που δήλωσε ο υποψήφιος στην πλατφόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης. Παράλληλα η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται και σε εκτυπώσιμη μορφή.

Τροποποίηση της αίτησης που έχει υποβληθεί και αποσταλεί, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων και μόνο για μία (1) φορά. Οι υποψήφιοι μπορούν να διορθώσουν τυχόν λάθη που έκαναν επί της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης, μόνο χειρόγραφα σε εκτυπωμένο αντίγραφο αυτής, μονογράφοντας τη διόρθωση. Το διορθωμένο αντίγραφο της αίτησης συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου στην οποία αναφέρεται η εν λόγω διόρθωση και αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης.

Οι υποψήφιοι για τους οποίους ισχύει το κριτήριο της εντοπιότητας, ήτοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιφερειακής ενότητας εντός της οποίας αιτούνται να προσληφθούν σε Τοπική Ομάδα προτάσσονται για τις θέσεις της εν λόγω περιφερειακής ενότητας έναντι των λοιπών ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τουλάχιστον τα γενικά και υποχρεωτικά προσόντα της παρούσας και κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας.

Δειτε εδω την προκήρυξη