Παράταση των συμβάσεων των ιδιωτών οικογενειακών ιατρών ΕΟΠΥΥ

Με το άρθρο 14 του ν.4790/2021 (Α 48) δόθηκε παράταση στις συμβάσεις των ιδιωτών οικογενειακών ιατρών ΕΟΠΥΥ μέχρι 30.06.2021 ανεξαρτήτως του χρόνου λήξεως της σύμβασής τους με τους ίδιους όρους. Επίσης στο ίδιο άρθρο προβλέπεται  η μηνιαία αποζημίωση των ανωτέρω για το χρονικό διάστημα από 01/04/2021 έως 30/06/2021 στο ποσό των δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

Παράταση των συμβάσεων των ιδιωτών οικογενειακών ιατρών ΕΟΠΥΥ