Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιοηθική

Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απονομή του τίτλου
“Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Βιοηθική” (MSc in Bioethics). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους  Σχολών Επιστημών Υγείας, Νομικών και Πολιτικών Επιστημών και Θεολογίας Πανεπιστημίων  της  ημεδαπής  ή αναγνωρισμένων ομοταγών  ιδρυμάτων  της αλλοδαπής (ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ), καθώς επίσης σε :
α. πτυχιούχους ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και  αναγνωρισμένων  ομοταγών πανεπιστημιακών  ιδρυμάτων  της αλλοδαπής  (ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)
και
β. πτυχιούχους θετικών  και  τεχνολογικών επιστημών Πανεπιστημίων της  ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών  πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της  αλλοδαπής (ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ), εφόσον  το  αντικείμενο των  προπτυχιακών  σπουδών των     αποφοίτων θετικών και τεχνολογικών επιστημών παρουσιάζει σχετική συνάφεια  με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού.

Σας επισυνάπτω την προκήρυξη του Μεταπτυχιακού προγράμματος Σπουδών στη Βιοηθική.

Προκήρυξη 2015-16_ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να την κατεβάσετε από τον παρακάτω δεσμό:

http://www.med.duth.gr/news/2016-02-02-c.sxhtml

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ.
Κωνσταντίνος Σιμόπουλος
Καθηγητής Χειρουργικής