Πρόσληψη Ιατρών Βιοπαθολόγων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στην πλήρωση τριών κενών οργανικών θέσεων Ιατρικού Προσωπικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Ιατρού Βιοπαθολόγου, με τριετή θητεία που δύναται να ανανεώνεται, προβαίνει το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης προκήρυξης στον ημερήσιο Τύπο να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Βασ. Σοφίας 72, 115 28 Αθήνα) αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, την οποία θα υπογράφουν σύμφωνα με το νόμο, με την οποία θα δηλώνουν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής και θα αναφέρουν αναλυτικά τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν συνημμένως στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση.
Η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στο τεύχος ΑΣΕΠ αρ. 39/2017 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.