Πρόσληψη Παιδιάτρου στο Δήμο Νέας Σμύρνης

Το ΝΠ∆∆ «Κέντρο ∆ραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων – ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ∆ήµου Νέας Σµύρνης» ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση µίσθωσης έργου ενός (1) Ιατρού ειδικότητας Παιδιάτρου για την κάλυψη των αναγκών του παιδικού σταθµού διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι 31-8-2018.

Το έργο που θα εκτελεστεί θα είναι η παρακολούθηση της σωµατικής υγείας, η ιατρική συµβουλευτική και η λήψη µέτρων που θα διασφαλίζουν την υγεία των φιλοξενούµενων νηπίων στον σταθµό του Ν.Π.∆.∆.

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι ο παιδικός σταθµός.

Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι από την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι 31-8-2018 και η αµοιβή θα ανέλθει στο ποσό των 4.500,00 €.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  1. Πτυχίο ή δίπλωµα Ιατρικής Σχολής και Ιατρικής Ειδικότητας
  2. Άδεια ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλµατος
  3. Προϋπηρεσία συναφής µε την ειδικότητα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στον 1ο όροφο του κτιρίου της Εθνικής Στέγης στη διεύθυνση Εθνικής Στέγης 16 (τηλ. επικοινωνίας 2132025965-966).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι (5) πέντε εργάσιµες ηµέρες από 5-10-2017 έως 11-10-2017.

Φορέας ΝΠΔΔ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ»
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Αττικής (Νοτίου Τομέα Αθηνών)
Έντυπα ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6