Προσλήψεις 5 γιατρών στο Γενικό Νοοκομείο Αττικής ΚΑΤ

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ αποφασίζει την προκήρυξη για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής για την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Για την παραπάνω θέση γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

α) Ελληνική Ιθαγένεια, πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

γ) Τίτλο αντίστοιχης με την θέση ιατρικής ειδικότητας.

δ) Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 50ο έτος.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Η Αίτηση – Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) του Γ.Ν. Αττικής ΚΑΤ εις τριπλούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, ήτοι από 21/09/2017 έως 10/10/2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αιτήσεις – Δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, στo Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) του Νοσοκομείου, στη διεύθυνση Γ.Ν. Αττικής ΚΑΤ, Νίκης 2, ΤΚ 145 61 Κηφισιά, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, «Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής στην επιλογή πρόσληψης ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ».

Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από την σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Αιτήσεις – Δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την λήξη της προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές.