Προσλήψεις γιατρών στο δήμο Καλλιθέας

O δήμος Καλλιθέας ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ιατρικής μέριμνας και νοσηλευτικής φροντίδας, σε ευπαθείς – ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες δημοτών στα πλαίσια προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας του Δημοτικού Κέντρου Υγείας που εφαρμόζει ο Δήμος.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν δύο (2) άτομα συνολικά, ένα (1) ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Καρδιολόγος κι ένα (1) ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παθολόγος για χρονικό

διάστημα ενός έτους. Τόπος εκτέλεσης του έργου: Δημοτικό Κέντρο Υγείας (Ανδρομάχης 100, Καλλιθέα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και να έχουν τα παρακάτω:

Τυπικά προσόντα ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ :

 Πτυχιούχος ιατρικής Σχολής με την αντίστοιχη ειδικότητα

 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος .

 Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής της αντίστοιχης ειδικότητας

 Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

 Βιογραφικό σημείωμα.

 Φωτοτυπία ταυτότητας.

 Βεβαίωση προϋπηρεσίας (εφ όσον υπάρχει).

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την

υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην υπηρεσία μας στην Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76, Τ.Κ. 17676 Καλλιθέα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 213 2070415, 412, 413, 414, 417 ).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες, από 23/01/2019 έως και 01/02/2019 και ώρες 09:00 έως 14.00.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον διαδικτυακό ιστότοπο του Δήμου Καλλιθέας και θα αναρτηθεί στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ β) τα έντυπα της αίτησης και γ) την υπεύθυνη δήλωση, στο διαδικτυακό τόπο του

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (www.kallithea.gr) και στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση