Θέσεις Επικουρικών Ιατρών στο Νοσοκομείο – ΚΥ Κω

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω «Ιπποκράτειον» ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για την άμεση πρόσληψη τεσσάρων επικουρικών ιατρών των εξής ειδικοτήτων:
* 1 Παιδιατρικής
* 1 Παθολογίας
* 1 Νεφρολογίας
* 1 Αναισθησιολογίας
Όσοι ιατροί ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως επικουρικοί ιατροί, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με τριετή θητεία για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του ΓΝ-ΚΥ Κω «Ιπποκράτειον», καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στον ηλεκτρονικό κατάλογο επικουρικών ιατρών που τηρεί η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και  Αιγαίου. Η πρόσληψη θα γίνει άμεσα.

Για τις θέσεις αυτές οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ & Β’ βαθμού δύναται να παρέχουν στους Επικουρικούς Ιατρούς το χρηματικό επίδομα των 450 € μηνιαίως για όλη την διάρκεια της τριετούς θητείας τους σύμφωνα με το Ν. 4368/2016 άρθρο 43 παραγρ.5.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία αλλά και ενημέρωση για κίνητρα που παρέχονται  από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2242360227 και από το γραφείο του Διοικητή στο 2242360222.

2019-08-26 08:03