Διεθνείς Οργανισμοί

 1. European Hospital and Healthcare Federation (HOPE) – Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νοσοκομείων και Υγειονομικής Περίθαλψης
 2. European Medical Students’ Association (EMSA) – Ευρωπαϊκός Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής
 3. European Working Group of Practitioners and Specialists in Private Practice (EANA) – Ευρωπαϊκή Oμάδα Εργασίας των Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών
 4. Union Européenne des Médecins Omnipraticiens / Médecins de Famille (UEMO) – Ευρωπαϊκή Ένωση Γενικών Ιατρών
 5. Grecia, Italia, Portugal, España, Francia (GIPEF)
 6. European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME) – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αξιολόγησης της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
 7. European Junior Doctors Permanent Working Group (EJD-PWG) – Ευρωπαϊκή Oμάδα Εργασίας των Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών
 8. Union Européenne des Médecins Spécialistes – European Union of Medical Specialists (UEMS) – Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών
 9. Fédération Européenne des Médecins Salariés – European Federation of Salaried Doctors (FEMS) – Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Έμμισθων Ιατρών
 10. Conseil européen des Ordres des médecins – European Council of Medical Orders (ECMO–CEOM) – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Εθνικών Ιατρικών Συλλόγων
 11. Association Européenne des Médecins des Hôpitaux – European Association of Senior Hospital Physicians (AEMH) – Ευρωπαϊκός Σύλλογος Νοσοκομειακών Ιατρών Διευθυντών
 12. Comité Permanent des Médecins Européens – Standing Committee of European Doctors (CPME) – Μόνιμη Επιτροπή των Ευρωπαίων Ιατρών
 13. European Forum of Medical Associations & World Health Organisation (EFMA/WHO) – Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ιατρικών Συλλόγων & Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
 14. World Medical Association (WMA) – Παγκόσμιος Ιατρικός Σύλλογος
 15. World Health Organization (WHO) – Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας