ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΜΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ»

Ηράκλειο, 10  Ιουνίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος  στις 10/06/2019 στην πλατφόρμα του ΠΜΣ «Επείγουσα και Εντατική θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων 2019 – 2020», το όποιο όμως έχει αποκατασταθεί ,  παρατείνεται  η  υποβολή  αιτήσεων έως ημέρα  Τέταρτη και  ώρα 23:59.

Για  περισσότερες  πληροφορίες  ή  διευκρινίσεις  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στη Γραμματεία του Προγράμματος (τηλ. 2810 394930/868 – 2810 392119, και στο email postgradsecr@med.uoc.gr)

Γραμματεία

Χ. Περέζ, Τ. Δοκουμετζίδη, Ε. Μαρκάκη

Julieta Perez

Μ.Ε.Θ. ΠΑΙΔΩΝ 

Πα.Γ.Ν.Η.

Τηλ. 2810-392119

Φαξ 2810-392652