Θέσεις Ιατρών ΕΣΥ σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα 30-03-2018

* 7 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων
Σ.Σ.: Ο εκδότης της πρόσκλησης, από άγνοια ή ακατανόητη σκοπιμότητα, έχει «κλειδώσει» το κείμενό της.
Αιτήσεις από 10.4.2018 μέχρι 27.4.2018.
* 1 θέση επί θητεία ειδικευµένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. στο βαθµό του ∆ιευθυντή, ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ µε αποδεδειγµένη εµπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ µε αποδεδειγµένη εµπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκοµειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισµό του έργου της εφηµερίας (για το Τ.Ε.Π.)
* 2 θέσεις επί θητεία ειδικευµένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. στο βαθµό του Επιµελητή Α’, ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ µε αποδεδειγµένη εµπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ µε αποδεδειγµένη εµπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκοµειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισµό του έργου της εφηµερίας (για το Τ.Ε.Π.)
* 1 θέση επί θητεία ειδικευµένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. στον εισαγωγικό βαθµό του Επιµελητή Β΄, ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ µε αποδεδειγµένη εµπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ µε αποδεδειγµένη εµπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκοµειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισµό του έργου της εφηµερίας (για το Τ.Ε.Π.)
* 1 θέση επί θητεία ειδικευµένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. στον εισαγωγικό βαθµό του Επιµελητή Β΄, ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής
* 1 θέση επί θητεία ειδικευµένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. στον εισαγωγικό βαθµό του Επιµελητή Β΄, ειδικότητας Χειρουργικής
Αιτήσεις από 10.4.2018 μέχρι 27.4.2018.
* 1 Διευθυντή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
* 2 Επιμ. Α’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
* 2 Επιμ. Α’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
* 1 Επιμ. Α’ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
* 1 Επιμ. Β’ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
* 2 Επιμ. Β’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
* 1 Επιμ. Β’ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
* 1 Επιμ. Β’ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (με εμπειρία στην Παιδιατρική Ακτινοθεραπεία)
Αιτήσεις από 10.4.2018 μέχρι 27.4.2018.
* 1 Διευθυντή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
* 1 Επιμ. Α’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
* 1 Επιμ. Α’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
* 2 Επιμ. Α’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
* 1 Επιμ. Β’ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
* 4 Επιμ. Β’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
* 1 Επιμ. Β’ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
* 1 Επιμ. Β’ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (με εμπειρία στην Παιδιατρική Ακτινοθεραπεία)
Αιτήσεις από 10.4.2018 μέχρι 27.4.2018.
* 1 Διευθυντή Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας με
αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή Γενικής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση συντονισμό του έργου της εφημερίας
* 1 Επιμ. Β’ Χειρουργικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.
* 2 Επιμ. Β’ Παθολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.
* 1 Επιμ. Β’ Γενικής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας
* 1 Επιμ. Β’ Παθολογίας ή Καρδιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.
* 1 Επιμ. Β’ Ορθοπαιδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.
* 1 Επιμ. Β’ Παθολογικής Ογκολογίας
* 1 Επιμ. Β’ Ακτινοδιαγνωστικής
* 1 Επιμ. Β’ Νευρολογίας
Αιτήσεις από 10.4.2018 μέχρι 27.4.2018.
* 1 Επιμ. Β’ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
* 1 Επιμ. Α’ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
* 1 Επιμ. Β’ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
* 1 Επιμ. Β’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Αιτήσεις από 10.4.2018 μέχρι 27.4.2018.
* 2 Επιμ. Β΄Παθολογίας
Αιτήσεις από 10.4.2018 μέχρι 27.4.2018.
* 1 Διευθυντή ΜΕΘ για το ΤΕΠ
* 2 Επιμ. Α’ ΜΕΘ για το ΤΕΠ
* 4 Επιμ. Β’ ΜΕΘ για το ΤΕΠ
* 1 Επιμ. Β’ ΩΡΛ
Αιτήσεις από 10.4.2018 μέχρι 27.4.2018.
* 1 Διευθυντή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)  Proslipsis.gr
* 1 Επιμ. Β’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
* 1 Επιμ. Β’ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (για το Τμήμα Βραχυθεραπείας)
* 1 Επιμ. Β’ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών)
Αιτήσεις από 10.4.2018 μέχρι 27.4.2018.
* 1 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Για το Κ.Υ. ΣΚΙΑΘΟΥ
* 1 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Για το Κ.Υ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ
* 1 Επιμελητή Β΄ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Για το Κ.Υ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ
* 1 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Για το ΠΠΙ ΣΚΥΡΟΥ
* 1 Επιμελητή Β΄ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Για το Κ.Υ. ΔΥΤ. ΦΡΑΓΓΙΣΤΑΣ
* 1 Επιμελητή Β΄ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Για το ΠΠΙ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
* 1 Επιμελητή Β΄ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Για το Κ.Υ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
Αιτήσεις από 10.4.2018 μέχρι 27.4.2018.
* 1 Διευθυντή Ορθοπαιδικής
* 1 Επιμ. Α’ Χειρουργικής
Αιτήσεις από 10.4.2018 μέχρι 27.4.2018.
* 1 Επιμ. Β’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
* 1 Επιμ. Β’ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
* 1 Επιμ. Β’ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
* 1 Επιμ. Β’ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Αιτήσεις από 10.4.2018 μέχρι 27.4.2018.
* 1 ∆ιευθυντή Χειρουργικής µε αποδεδειγµένη εµπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ για το Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) Proslipsis.gr
* 1 Επιμ. Α’ Χειρουργικής µε αποδεδειγµένη εµπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ για το
Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
* 1 Επιμ. Α’ Παθολογίας µε αποδεδειγµένη εµπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ για το Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
* 4 Επιμ. Β’ Χειρουργικής µε αποδεδειγµένη εµπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ για το Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
* 5 Επιμ. Β’ Παθολογίας µε αποδεδειγµένη εµπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ για το Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
* 3 Επιμ. Β’ Καρδιολογίας µε αποδεδειγµένη εµπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ για το
Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
* 1 ∆ιευθυντή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην
επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
* 1 Επιμ. Α’ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
* 1 Επιμ. Α’ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.)
* 1 Επιμ. Β’ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
* 1 Επιμ. Β’ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.) Proslipsis.gr
* 2 Επιμ. Β’ Χειρουργικής µε αποδεδειγµένη εµπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ για το Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
* 1 Επιμ. Β’ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
* 1 Επιμ. Β’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
* 1 Διευθυντή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Αιτήσεις από 10.4.2018 μέχρι 27.4.2018.

2 θέσεις στη Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2 θέσεις γιατρών στην 6η ΥΠΕ